سلامتی خوبان

سلامتی اونی که صبح که از خواب بلند می شن میدونه واسه چی از خواب بلند می شه.

سلامتی اونی که خودش رو شناخت؛ زمین وزمانه ش رو شناخت و دونست کجا ایستاده و باید به کجا بره.

سلامتی مردی که زندگیش یه ماموریته.

سلامتی مردی که می دونه خداش کیه.

سلامتی اونی که به همون چیزی که می دونست عمل کرد.

سلامتی مخلصا.

لعنت به ریا. لعنت به شرک.

قدرت گرفته از Hugo
قالب Stack ساخته شده توسط Jimmy